Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Soukan Kamerat ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 30. päivänä syyskuuta 1974, rek.nro 117138.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää monipuolisesti valokuvausharrastusta Espoonlahden ja sen ympäristön asukkaiden keskuudessa.

Toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, valokuvausnäyttelyitä, kilpailuita sekä valokuvausretkiä. Yhdistyksen jäsenet voivat myös osallistua ulkopuolisiin näyttelyihin ja kilpailuihin.

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöjäseniä, joiden velvollisuus on maksaa yhdistyksen kokouksen määrittämä jäsenmaksu. Sen joka haluaa liittyä jäseneksi, tulee ilmoittaa asiasta yhdistykselle. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.  Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti.  Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan aiheuttaa merkittävää haittaa yhdistykselle.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen yksimielisestä ehdotuksesta ja vähintään ¾ enemmistön päätöksellä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä, jotka voivat olla yksityishenkilöitä tai yhteisöitä.

Jäsenet maksavat yhdistyksen vuosikokouksen määrittämän vuosittaisen jäsenmaksun. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi, ellei hän ole suorittanut jäsenmaksuaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien. Yhdistyksen kokous valitsee puheenjohtajan ja hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on paikalla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa.

Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina luovutettavissa toiminnantarkastajalle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsut toimitetaan jäsenille sähköpostilla. Kokouskutsut on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle edellä mainitulla tavalla.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen lakkauttamisesta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa. Kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jos jäsen haluaa jonkun asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tulee hänen tehdä siitä kirjallinen esitys hallitukselle kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen.

Kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • esitetään hallituksen laatima toimintakertomus
 • esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa, joka pidetään joulukuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta
 • hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • päätetään hallituksen jäsenten henkilömäärästä
 • valitaan muut hallituksen jäsenet
 • valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätös, jota on kannattanut vähintään ¾ enemmistö.

Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava purkamispäätöksen tehneen kokouksen päättämällä tavalla käytettäväksi valokuvauksen edistämiseen Espoon kaupungissa. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toisen on oltava varsinainen kokous ja joissa vähintään ¾ äänten enemmistö kannattaa purkamista.

Muut asiat

Muuten noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Nämä säännöt tulevat voimaan, kun viranomaiset ovat rekisteröineet uudet säännöt.