Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Soukan Kamerat r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 30. päivänä syyskuuta 1974, rek.nro 117138.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännöllisiä harjoituksia, valokuvausnäyttelyjä, -kilpailuja ja retkeilyjä sekä toimeenpanee opintotilaisuuksia jäsenilleen.

Yhdistys voi olla jäsenenä valtakunnallisissa ja alueellisissa keskusjärjestöissä.

Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia ja kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsen on yksityinen henkilö, kannattavana jäsenenä saattaa olla myös yhteisö tai säätiö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen jäsen, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen valitaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen jäsen, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen valitaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenet maksavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosimaksun ja liittymismaksun. Kunniajäsen on vapaa vuosimaksuista.

Eroa pyytänyt jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun eroamisvuodelta. Jäsen katsotaan johtokunnan päätöksellä eronneeksi ellei hän ole suorittanut jäsenmaksuaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja jäsenet 2-vuotiskaudeksi ja heistä on puolet vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan nojalla.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, taloudenhoitajan ja muut virkailijat voi johtokunta valita ulkopuoleltaan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) johtokunnan jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaalissa arpa.

Johtokunta voi asettaa tarvittaessa toimikuntia, jolloin kokoonkutsuja, tehtävät ja määräaika on määrättävä.

Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina luovutettavaksi tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Kokoukset

Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta. Kokoonkutsut toimitetaan jäsenille ilmoittamalla syyskokouksen päättämällä tavalla joko syyskokouksen määräämässä aikakautisessa julkaisussa tai kirjeitse. Kutsut on julkaistava tai postitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle kutsuttu. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jos jäsen haluaa jonkun asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen.

Kevätkokouksessa, joka pidetään helmi – maaliskuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus
 • esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa, joka pidetään loka – marraskuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • päätetään seuraavan toimintakauden vuosimaksun ja liittymismaksun suuruudesta
 • hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma
 • valitaan johtokunnan puheenjohtaja
 • valitaan johtokunnan erovuoroiset jäsenet
 • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa sekä heille varamiehet
 • valitaan yhdistyksen edustajat tarpeellisiin kokouksiin ja elimiin
 • päätetään kokouksien koollekutsumistavasta sääntöjen 8.§:n mukaisesti
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätös, jota on kannattanut vähintään 3/4 äänten enemmistö.

Yhdistyksen lopettaminen

Jos yhdistys puretaan, on sen varat luovutettava purkamispäätöksen tehneen kokouksen päättämällä tavalla käytettäväksi valokuvauksen edistämiseen Espoon kaupungissa. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toisen on oltava varsinainen kokous ja joissa sitä ainakin 3/4 äänten enemmistö kannattaa.

Muut asiat

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.